Jaz Opening
Jaz Porsche Open Day-2

Jaz Porsche Open Day-2

Jaz Porsche Open Day-3

Jaz Porsche Open Day-3

Jaz Porsche Open Day-4

Jaz Porsche Open Day-4

Jaz Porsche Open Day-5

Jaz Porsche Open Day-5

Jaz Porsche Open Day-6

Jaz Porsche Open Day-6

Jaz Porsche Open Day-7

Jaz Porsche Open Day-7

Jaz Porsche Open Day-8

Jaz Porsche Open Day-8

Jaz Porsche Open Day-9

Jaz Porsche Open Day-9

Jaz Porsche Open Day-10

Jaz Porsche Open Day-10

Jaz Porsche Open Day-11

Jaz Porsche Open Day-11

Jaz Porsche Open Day-12

Jaz Porsche Open Day-12

Jaz Porsche Open Day-13

Jaz Porsche Open Day-13

Jaz Porsche Open Day-14

I got to meet and photograph one of my Boy-Hood Heroes, John Watson Formula1 Driver.

Jaz Porsche Open Day-15

Jaz Porsche Open Day-15